Testovania digitálnych zručností v rámci IT Fitness Testu 2024 Výzva na zapojenie školy do medzinárodného testovania digitálnych zručností v rámci IT Fitness Testu 2024 V4 30.4.2024

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠTUDENTOV

Dôležitá informácia pre študentov

Podľa nariadenia Kvestora SZU č. 11/2016 bude od 1.6.2016 akceptovaná len taká platba, ktorá bude spĺňať tieto kritériá:

 1. Platba bude realizovaná bankovým prevodom  SEPA z domovskej banky študenta a zároveň bude mať platba zodpovedajúci variabilný symbol vygenerovaný pre danú platbu systémom MAIS. Táto podmienka platí bez výnimky pre všetky platby, t.z. platby študentov zo SR a rovnako platby zahraničných študentov.
 2. Účet Slovenskej zdravotníckej univerzity pre platby študentov:
  SK87 8180 0000 0070 0020 0522 Štátna pokladnica
  SWIFT kód: SPSRSKBAXXX -  platí pre zahraničných študentov

  (SEPA platba je vykonávaná na základe platobného príkazu platiteľa zadaného v elektronickej alebo papierovej forme vo svojej banke s prevodom finančných prostriedkov do banky príjemcu, ktorá zúčtuje hodnotu prevodu v prospech účtu príjemcu.)
 3. Každá platba musí byť uhradená osobitne pod prideleným variabilným symbolom. Platby sa nesmú spájať. (každý študent má dva a viac poplatkov a každý poplatok má iný variabilný symbol)
 4. Všetky ostatné platby budú vedené ako  neidentifikované platby.

  Vkladateľ preberá na seba zodpovednosť za dôsledky, ktoré môžu vyplývať zo skutočnosti, že konkrétna platba nie je realizovaná v súlade s uvedenými pravidlami, čo môže znamenať, že nesprávne realizovaná platba bude považovaná za nerealizovanú so všetkými dôsledkami.
  V prípade, že platca nemá vlastný účet, môže si účet zriadiť, alebo môže použiť akýkoľvek iný účet za dodržania podmienok uvedených v bodoch 1 a 2.

Študijný poriadok SZU  (PLATNÝ OD AR 2023/2024)

Vykonávací predpis – pravidlá obliekania na praktickej výučbe, skúškach, akademických obradoch


Important information for students

Under the Quaestor´s Regulation 11/2016 from 1.6.2016 will only be accepted payment that will meet the following criteria.

 1. The payment will be made by SEPA bank transfer from the student's home bank and will also have assigned variable symbol generated for that payment by MAIS. This condition applies without exception to all payments, ie. payment of students from the Slovak Republic and payment of foreign students.
 2. Account of the Slovak Medical University for student payments:
  SK87 8180 0000 0070 0020 0522 Štátna pokladnica / Treasury
  SWIFT kód: SPSRSKBAXXX -  valid for foreign students

  (SEPA payment is made on the basis of a payment order made by a payer in electronic or paper form at their bank transferring funds to the payee's bank that clears the transfer value in favor of the beneficiary's account.)
 3. Each payment must be paid separately under the assigned variable symbol. Payments shall not be added up. (each student has two or more fees and each fee has a different variable symbol)
 4. All other payments will be held as unidentified payments.

  The depositor assumes responsibility for the consequences that may arise from the fact that a specific payment is not being executed in accordance with these rules, which may mean that the incorrectly executed payment will be deemed unrealized with all the consequences. If the payer does not have an account, he or she may set up or use any other account in order to comply with the conditions set out in points 1 and 2.
 
Čakajte, prosím.